Nabízené služby

Poradenství v oblasti geodézie a katastru nemovitostí
* Kolaudace, zápis stavby nebo jiné nemovitosti, sporné hranice...
Práce v oblasti katastru nemovitostí
* Geometrické plány
* Vytyčení vlastnické hranice
* Zpřesnění hranice
* Řešení sporných hranic
* Rozdělení pozemku
* Věcná břemena
Inženýrská geodézie
* Geodetické práce při výstavbě
* Vytyčení staveb
* Geodetické práce při investiční výstavbě
* Dokumentace skutečného provedení stavby
* Zaměření a dokumentace inženýrských sítí
Sledování posunů a deformací
* Sledování posunů a deformací staveb a terénu
* Sledování posunů a deformací staveb a terénu na poddolovaném území
Geodetické podklady pro projekty
* Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt
* Zaměření vnitřních prostor pro bytové architekty
* Geodetické podklady pro úpravy krajiny
* Měřické podklady pro úpravu a rekonstrukci povrchů
Služby při koupi a prodeji nemovitosti
* Návrh na vklad od katastru nemovitostí
* Zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti

Určování ploch, výměr, objemů
* Určování objemů skládek
* Určování objemů odvalů
* Určování objemů prostorových objektů
* Určování výměr povrchů, bytových i nebytových prostor
Nivelace, výšková měření
* Technická, přesná a velmi přesná nivelace
3D zaměření interiérů
* 3D dokumentace vnitřních prostor
Digitalizace
* Digitalizace inženýrských sítí
* Digitalizace starších map
* Digitalizace plánů...
Tvorba map menších rozshů
* Účelové, tématické a speciální mapy menšího rozsahu
Pasportizace
* Pasporty budov
* Pasporty komunikací
* Pasporty zeleně
Geodetické sítě
* Bodová pole menšího rozsahu
* Vytyčovací sítě
* Sítě ke sledování změn
Geodetické služby při dokumentaci a obnově stavebních památek
* Zaměření a dokumentace starých fasád
Měřické práce pro podklad leteckého snímkování
* Příprava bodového pole pro letecké snímkování